dinsdag juli 16 , 2019

Wat is auteursrecht?

De definitie van het auteursrecht is vastgelegd bij wet. De tekst luidt:

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.

Geldigheidsduur

In Nederland vervalt het auteursrecht op een werk na 70 jaar, 'te rekenen van de 1e januari van het jaar, volgende op het sterfjaar van de maker.'

Hoe krijg ik auteursrecht?

Als je de maker bent van een kunstwerk, gebouw, boek, foto, computerprogramma, website etc. heb je automatisch het auteursrecht op dit werk.

Van belang is wel dat het werk iets 'oorspronkelijks' moet hebben. Op een fotografische reproductie van een schilderij kun je geen rechten laten gelden. Evenmin voor website op basis van een door een ander ontworpen template.

Heb je het gemaakte in opdracht en onder toezicht vervaardigd, bijvoorbeeld in dienstverband, dan is - mits anders overeengekomen - de opdrachtgever de auteursrechthebbende.

Auteursrecht overdragen

Het auteursrecht kan ook worden overgedragen. Zo kan een schrijver een uitgever toestemming geven het door hem geschreven boek 'openbaar te maken en te verveelvoudigen'.

Zo’n overdracht gebeurt gewoonlijk via een contract. In dit contract wordt bepaald welke rechten wel en welke niet worden overgedragen.

Persoonlijkheidrechten

Niet alle auteursrechten kunnen worden overgedragen. Een maker kan zich - ook na overdracht van zijn Auteursrechten - altijd verzetten tegen 'verminking' van zijn werk.

Een voorbeeld is het verbouwen van een onder architectuur gebouwd huis, waarbij de architect de verbouwing schadelijk vindt voor zijn goede naam.

Auteursrecht schenden

Het schenden van het auteursrecht is een strafbaar feit. Al naar gelang de aard van de schending kan door de rechter een geldboete of een gevangenisstraf opgelegd worden.

Copyright en ©-teken

De benaming 'copyright' en het ©-tekentje hebben in Nederland geen juridische betekenis. Het wel of niet vermelden van 'copyright' of © heeft geen invloed op de Auteursrechten van de maker.

Werken vastleggen of deponeren

Het is voor het verkrijgen van het auteursrecht niet noodzakelijk dat een werk wordt vastgelegd of gedeponeerd.

Toch kan het soms wel handig zijn dit te doen. Het werk wordt dan door een bevoegde instantie (bv. de afdeling Registratie van de Belastingdienst) verzegeld en van datum voorzien, zodat u - in geval van schending - over bewijsmateriaal beschikt dat u de maker bent van het oorspronkelijke werk.

 

Nieuws

Duurzame bedrijfsvoering

HvN webdesign is zich ervan bewust dat haar eigen bedrijfsvoering impact heeft op de omgeving. Daarom willen we verantwoord zaken doen. Duurzaamheid is onderdeel van onze kernwaarden. De belangrijkste stap voor HvN webdesign was het implementeren van een paperless office (papierloos kantoor) .

Goede doelen

Wij geven Goede doelen (stichtingen) 50% korting op een CMS website. Met een CMS website kunt u de website in de toekomst zelf bijhouden zonder kennis van html. Als u bekent bent met internet en word dan kunt u al een website bewerken. Dit scheelt u weer een hoop kosten.